Obchodní podmínky

Wellness

OBCHODNÍ PODMÍNKY WELLNESS SLUŽEB A POUKAZŮ

společnosti Wellness Holešky s.r.o.,
se sídlem Praha 7, Holešovice, Jablonského 639/4, PSČ 170 00,
IČ: 19916051

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 393773, pro nákup wellness pobytů a služeb poskytovaných v oblasti péče o tělo, wellness a fitness a dále zboží souvisejícího s oblastmi péče o tělo, wellness a fitness prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.wellnessholesky.cz 

adresa pro doručování: Jablonského 639/4, Holešovice, 170 00 Praha 7
email: recepce@wellnessholesky.cz 
tel. číslo: +420 608 877 604 

1. Obecná ustanovení

1.1.   Tyto Obchodní podmínky, včetně reklamačního řádu (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Wellness Holešky s.r.o., se sídlem Praha 7, Holešovice, Jablonského 639/4, PSČ 170 00, IČ: 19916051, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 393773 (dále jen „Poskytovatel služeb“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem služeb a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele služeb na internetové adrese: www.wellnessholesky.cz (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a v případě prodeje zboží „smlouva kupní“) a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace služeb Poskytovatele služeb zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele služeb. Smlouva o poskytování služeb a smlouva kupní dále společně také jen „smlouva“.

1.2.   Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti osob při využívání webové stránky (dále jen „uživatel“) Poskytovatele služeb umístěné na adrese: www.wellnessholesky.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

1.5.   Znění obchodních podmínek může Poskytovatel služeb měnit či doplňovat. Poskytovatel služeb informuje o změnách či doplnění těchto obchodních podmínek zákazníky (i uživatele) na webové stránce s tím, že jejich upravené znění nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.   Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li zákazník fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání (dále jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Vymezení pojmů  

2.1.   Spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb anebo smlouva kupní, kterou se zákazníkem/spotřebitelem uzavírá Poskytovatel služeb.

2.2.   Poskytovatelem služeb je pro účely těchto obchodních podmínek společnost Wellness Holešky s.r.o.

2.3.   Příjemce spotřebitel se rozumí příjemce, který je fyzickou osobou, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání.

2.4.   Příjemce podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého podnikání.

2.5.   Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena akceptací (závazným potvrzením) objednávky. Od tohoto momentu mezi Poskytovatelem služeb a příjemcem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.6.   Zákazník, který prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele služeb odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako příjemce.

3. Uživatelský účet

3.1.   Zákazník se může registrovat na webové stránce. K registraci je zákazník povinen uvést identifikační a adresní údaje. Povinné identifikační údaje jsou jméno, příjmení, telefonní číslo; povinné adresní údaje jsou ulice, čp., obec, PSČ, stát, emailová adresa. Dále je zákazník povinen zvolit heslo pro přístup do svého uživatelského účtu. Každý příjemce registrací vyjadřuje souhlas s úplným zněním Obchodních podmínek a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat (dále jen „registrace“). Na základě registrace provedené na webové stránce může zákazník vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání služeb nebo zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webová stránka umožňuje, může zákazník provádět objednávání služeb anebo zboží též bez registrace přímo z webové stránky.

3.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb anebo zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání služeb anebo zboží jsou Poskytovatelem služeb považovány za správné.

3.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.

3.4.   Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.   Poskytovatel služeb může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně Obchodních podmínek).

3.6.   Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele služeb, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Smlouva  

4.1.    Předmětem smlouvy o poskytování služeb je prodej služeb nabízených Poskytovatelem služeb na webové stránce na adrese www.wellnessholesky.cz. Službami se rozumí veškeré služby, které jsou nabízeny na webové stránce, zejména služby v oblasti wellness, beauty and spa (tj. zejména wellness balíčky a masáže). Webová stránka obsahuje seznam služeb nabízených Poskytovatelem služeb k zakoupení, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka poskytovaných služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele služeb uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky poskytovaných služeb umístěné na webové stránce jsou nezávazné a Poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb ohledně těchto služeb.

4.2.    Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním dárkových poukazů, které prokazují uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem služeb a příjemcem a jejich držitele opravňují k využití služeb v dárkovém poukaze specifikovaných v hodnotě v něm uvedené (dále jen „dárkový poukaz“). Informace o nákladech spojených s dodáním dárkového poukazu uvedené na webové stránce, není-li stanoveno jinak, platí pouze v případech, kdy jsou dárkové poukazy doručovány v rámci území České republiky.

4.3.    Předmětem smlouvy kupní je prodej zboží nabízeného Poskytovatelem služeb na webové stránce na adrese www.wellnessholesky.cz. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a Poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu kupní ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4.    Webová stránka obsahuje také informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a dále nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele služeb uzavřít smlouvu kupní za individuálně sjednaných podmínek. Dále jsou na webové stránce uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Uvedené náklady platí pouze v případech, kdy je zboží doručování v rámci území České republiky.

4.5.    Pro objednání zboží nebo služeb vyplní zákazník objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

-       Seznam objednávaných služeb/seznam objednávaného zboží (objednávané služby/zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku na webové stránce)

-       Volbu mezi možnými způsoby úhrady ceny služeb/zboží

-       Výběr z možností dopravy, resp. doručení dárkového poukazu/zboží s uvedenou informací o nákladech spojených s jeho dodáním

-       Identifikační a adresní údaje zákazníka (jméno, příjmení, adresa, atd.), které zákazník vyplní v případě, že dosud nemá zřízen uživatelský účet (tj. není registrován)

 (dále společně jen jako „objednávka“)

4.6.    Před odesláním objednávky Poskytovateli služeb je zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, popř. vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník Poskytovateli služeb „kliknutím“ na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem služeb považovány za správné. Poskytovatel služeb neprodleně po obdržení objednávky její obdržení příjemci potvrdí, a to na adresu elektronické pošty příjemce uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa příjemce“).

4.7.    Před zasláním objednávky zákazník „zaškrtnutím“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci těchto Obchodních podmínek a jejich znění je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

4.8.    Poskytovatel služeb je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství poskytovaných služeb/zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat příjemce o dodatečné potvrzení objednávky (např. elektronicky na adresu elektronické adresy příjemce či telefonicky).

4.9.    Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí (akceptací) objednávky Poskytovatelem služeb, které Poskytovatel služeb zasílá elektronicky na emailové pošty na elektronickou adresu příjemce.

4.10.  Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu nebo Obchodní podmínky.

4.11.  Příjemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé příjemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na připojení k síti internet) se neliší od základní sazby a nese je příjemce.

4.12.  Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Poskytovatelem služeb archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Smlouva není přístupná třetím stranám.

5. Cena služeb/zboží a platební podmínky   

5.1.    Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním dárkového poukazu dle smlouvy o poskytování služeb, stejně jako cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží může příjemce uhradit Poskytovateli služeb následujícími způsoby:

a)      bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány GP webpay. Pro tento způsob platby jsou akceptovány výhradně karty VISA, VISA Electron a MasterCard a Maestro,

b)      v hotovosti při převzetí dárkového poukazu/zboží doručovaného prostřednictvím České pošty s.p., služby DPD Private zásilkové společnosti DPD (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.) či prostřednictvím společnosti Zásilkovna.

c)       v hotovosti, kartou či Věrnostní kartou při osobním převzetí dárkového poukazu/zboží na provozovně Poskytovatele služeb zvolené příjemcem v objednávce,

d)      bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele služeb, číslo účtu je příjemci sděleno emailovou zprávou odeslanou na elektronickou adresu příjemce po odeslání objednávky,

e)      bezhotovostně on-line prostřednictvím platební brány benefitního systému BENEFIT PLUS (provozovatel Benefit Management s.r.o., IČO: 270 69 770).

5.2.    Společně s cenou služeb nebo zboží je příjemce povinen zaplatit Poskytovateli služeb také náklady spojené s dodáním dárkového poukazu/zboží, jsou-li uvedeny. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb nebo zboží i náklady spojené s dodáním dárkového poukazu/zboží.

5.3.    V případě platby uvedené v ustanovení odst. 5.1. písm. b) a c) je cena služeb/zboží splatná při převzetí dárkového poukazu/zboží. V případě bezhotovostní platby uvedené v odst. 5.1. písm. d) je cena služeb/zboží splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy. V případě způsobu platby uvedené v odst. 5.1. písm. a) a e) je cena služeb/zboží splatná v okamžiku potvrzení objednávky na elektronickou adresu příjemce Poskytovatelem služeb.

5.4.    V případě platby prováděné způsobem upraveným v odst. 5.1. písm. d) je příjemce povinen uhradit cenu služeb/zboží dle pokynů zaslaných na elektronickou adresu příjemce.

5.5.    Poskytovatel služeb je oprávněn, zejména v případě, že ze strany příjemce nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle odst. 4.8. těchto Obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé ceny služeb/zboží ještě před odesláním dárkového poukazu/zboží příjemci.

5.6.    Poskytovatel služeb na své webové stránce nabízí v rámci péče o své zákazníky celou řadu slev a služeb ZDARMA. Využít je může příjemce bez výjimky. Slevy se vztahují na všechny kategorie. Slevy se však nedají vzájemně kombinovat ani sčítat.

5.7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel služeb ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb anebo smlouvy kupní příjemci daňový doklad – fakturu. Poskytovatel služeb je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel služeb příjemci po uhrazení ceny služeb/zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu příjemce.

6. Místo a čas dodání  

6.1.    Dárkový poukaz/zboží je obvykle expedováno do 2 pracovních dnů od přijetí platby od příjemce. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než jeden týden, Poskytovatel služeb informuje příjemce o této skutečnosti telefonicky nebo na elektronickou adresu příjemce.

6.2.    Způsob doručení dárkového poukazu/zboží si vybere příjemce z jedné z možností nabízených Poskytovatelem služeb na webové stránce. Poukaz/zboží lze doručit prostřednictvím České pošty s.p., na výdejním místě společnosti Zásilkovna anebo služby DPD Private, osobně vyzvednout na některé z provozoven Poskytovatele služeb uvedené v objednávkovém formuláři. Vedle dříve uvedených způsobů je poukaz taktéž možné doručit elektronicky ve formě E-poukazu.

6.3.    Závazek Poskytovatele služeb dodat dárkový poukaz/zboží je splněn doručením dle výběru způsobu doručení, v místě a čase sjednaném. Místem dodání je místo takto označené příjemcem v objednávce a sjednanou lhůtou je doba, na které se smluvní strany dohodly a/nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního způsobu doručení s tím, že tato lhůtou je orientační a může být v odůvodněných případech překročena.

6.4.    Je-li Poskytovatel služeb dle smlouvy povinen dodat dárkový poukaz/zboží na místo určené příjemcem v objednávce (doručování prostřednictvím České pošty, Zásilkovny anebo služby DPD Private), je příjemce povinen dárkový poukaz/zboží převzít při dodání nebo zajistit, aby jej převzala jiná osoba zdržující se v době doručení na místě dodání (dále jen „oprávněná osoba“). Nepřevezme-li příjemce nebo oprávněná osoba dárkový poukaz/zboží při dodání a tudíž z důvodů na straně příjemce je nutno dárkový poukaz/zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je příjemce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním dárkového poukazu/zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.    Nepřevezme-li příjemce nebo oprávněná osoba dárkový poukaz/zboží ani při třetím pokusu o doručení, je Poskytovatel služeb oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy Poskytovatelem služeb je příjemce povinen Poskytovateli služeb uhradit náklady vzniklé při doručování dárkového poukazu/zboží.

6.6.    Při převzetí dárkového poukazu od doručovatele je příjemce, popřípadě oprávněná osoba povinna zkontrolovat dárkový poukaz a v případě zboží neporušenost jeho obalu a zjistí-li jakýchkoliv závady, tyto neprodleně oznámit doručovateli. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, resp. v případě vady dárkového poukazu, nemusí příjemce zásilku od doručovatele převzít.

6.7.    Další práva a povinnosti stran při přepravě dárkového poukazu/zboží upravují „možnosti dopravy“ Poskytovatele služeb dostupné na webové stránce.

7. Odstoupení od smlouvy  

7.1.   Příjemce spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, v případě, že byly s výslovným souhlasem příjemce spotřebitele splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, dále nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání příjemce nebo pro jeho osobu, od smlouvy kupní o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Příjemce spotřebitel dále bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy kupní o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a dále od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou tato plnění poskytována v určeném termínu. Od smlouvy o poskytování služeb, jejímž předmětem je poskytnutí služeb v konkrétním termínu, proto příjemce spotřebitel oprávněn odstoupit není.

7.2.   Nejedná-li se o případy uvedené v odst. 7.1. těchto Obchodních podmínek má příjemce spotřebitel právo i bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů.Lhůta dle prvé věty běží ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb a jde-li o smlouvu kupní, ode dne převzetí zboží příjemcem spotřebitelem (je-li předmětem smlouvy kupní několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli služeb ve lhůtě uvedené v prvé větě odesláno, a to na adresu sídla Poskytovatele služeb nebo na adresu elektronické pošty Poskytovatele služeb recepce@wellnessholesky.cz

7.3.   Odstoupením od smlouvy dle odst. 7.2. těchto Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Dárkový poukaz/zboží musí být příjemcem předán/o nebo zaslán/o zpět Poskytovateli služeb bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy příjemcem. Odstoupí-li příjemce spotřebitel od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží/dárkového poukazu Poskytovateli služeb, a to i v tom případě, kdy zboží/dárkový poukaz nemůže být vrácen/o pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4.   V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 7.2. těchto Obchodních podmínek bude příjemci již uhrazená cena služeb/zboží (včetně nákladů na dodání dárkového poukazu/zboží, které Poskytovatel na základě Smlouvy od příjemce přijal) vrácena ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy stejným způsobem, jakým byla Poskytovateli služeb uhrazena.  Se souhlasem příjemce mohou být přijaté peněžní prostředky vráceny Poskytovatelem služeb příjemci i jiným způsobem, zejména převodem na bankovní účet příjemce, za předpokladu, že tak příjemci nevzniknou další náklady.  Odstoupí-li příjemce od Smlouvy, Poskytovatel služeb není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky příjemci dříve, než mu příjemce dárkový poukaz/zboží předá nebo prokáže, že dárkový poukaz/zboží odeslal na adresu Poskytovatele služeb.

7.5.   Bylo-li započato s poskytováním služeb dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení, a to na základě výslovné žádosti příjemce a příjemce od smlouvy o poskytování služeb odstoupí, je povinen uhradit Poskytovateli služeb poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

7.6.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Poskytovatel služeb oprávněn jednostranně započíst proti nároku příjemce na vrácení kupní ceny.

7.7.   V případech, kdy má příjemce právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy kupní, je Poskytovatel služeb taktéž oprávněn od smlouvy kupní odstoupit, a to až do doby převzetí zboží příjemcem. V takovém případě vrátí Poskytovatel služeb příjemci kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený příjemcem.

8. Reklamační řád   

8.1.    Reklamační řád, který je nedílnou součástí obchodních podmínek, se řídí právními předpisy České republiky, a to zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.2.    Byla-li služba poskytnuta v rozporu se smlouvou o poskytování služeb, popřípadě nebyla poskytnuta vůbec, jedná se o vadné plnění a příjemci vznikají práva z vadného plnění, která je příjemce oprávněn uplatnit u Poskytovatele služeb (dále jen „reklamace“) níže uvedenými způsoby.

8.3.    Poskytovatel služeb odpovídá příjemci, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel služeb odpovídá příjemci, že v době, kdy příjemce věc převzal:

a)      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel služeb nebo výrobce popsal nebo které příjemce očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel služeb uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.4.    Příjemce je oprávněn v souladu s ustanovením § 2165 občanského zákoníku uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Ustanovení § 2165 se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cenu ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí příjemcem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb (dále taktéž jen „reklamace“).

8.6.    Reklamace poskytnutých služeb/zboží:

8.6.1. Reklamaci služeb je nutné uplatnit u Poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu, kdy byla služba poskytnuta, popřípadě měla být poskytnuta, a to písemně na adrese sídla Poskytovatele služeb nebo elektronicky na emailovou adresu Poskytovatele služeb recepce@wellnessholesky.cz, nebo ústně přímo v provozovně Poskytovatele služeb, kde byla reklamovaná služba poskytnuta popřípadě na jiné provozovně Poskytovatele služeb, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb. Reklamaci zboží uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb písemně na adrese sídla Poskytovatele služeb, nebo elektronicky na emailovou adresu recepce@wellnessholesky.cz, ústně v provozovně Poskytovatele služeb, kde bylo zboží vyzvednuto, popřípadě na jiné provozovně Poskytovatele služeb, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Neuplatní-li příjemce reklamaci písemně, učiní Poskytovatel služeb o reklamaci písemný záznam. K reklamaci je vhodné přiložit objednávku poskytnuté služby/zboží nebo čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu, popřípadě přiložit jiný doklad, který prokazuje koupi jiným způsobem, a dále popsat vadu služby/zboží.

8.6.2. Poskytovatel vydá příjemci při ústním uplatnění reklamace písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a v jaké lhůtě bude reklamace vyřízena. Je-li uplatněna reklamace na elektronické adrese Poskytovatele služeb recepce@wellnessholesky.cz nebo na adrese sídla Poskytovatele služeb, je Poskytovatel služeb povinen zaslat písemné potvrzení o uplatnění reklamace na adresu sdělenou příjemcem nebo na elektronickou adresu příjemce, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení reklamace příjemce.  

8.6.3. Poskytovatel služeb rozhodne o reklamaci příjemce spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby/zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace příjemce spotřebitele jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se Poskytovatel služeb s příjemcem spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. V případě reklamace příjemce podnikatele, rozhodne Poskytovatel služeb o reklamaci nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.6.4. Je-li reklamace uznána za oprávněnou má příjemce nárok na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutých služeb/zboží. Jde-li o takovou vadu služby/zboží, která má za následek podstatné porušení Smlouvy, má příjemce vyjma přiměřené slevy právo taktéž požadovat odstranění vady služby/zboží poskytnutím nové služby bez vady, resp. dodáním nového zboží bez vady, popřípadě dodáním chybějícího zboží, popřípadě od Smlouvy odstoupit.

8.6.5. Elektronická adresa pro uplatnění reklamace je: recepce@wellnessholesky.cz

8.7.    Reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v odst. 5.1. písm. a) obchodních podmínek:

8.7.1. Reklamaci platby provedené bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány GP webpay (dále jen „systém bezhotovostních plateb“) je nezbytné uplatnit u Poskytovatele služeb nejdéle do 15 dnů ode dne jejího provedení.

8.7.2. Reklamaci uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb elektronicky, a to na elektronickou adresu Poskytovatele služeb: recepce@wellnessholesky.cz.

8.7.3. Poskytovatel služeb sdělí stanovisko provozovatele platební brány k reklamaci příjemci do 30 dnů od obdržení reklamace.

8.7.4. V případě oprávněné reklamace je Poskytovatel služeb povinen zajistit, aby provozovatel platební brány přijal a provedl nápravná opatření.

8.7.5. Postup pro reklamaci uvedený v odst. 8.7. Obchodních podmínek se uplatní i v případě (i) neprovedení platební transakce, (ii) uskutečnění platební transakce, ke které nedal příjemce příkaz, nebo (iii) kdy částka hrazená příjemcem prostřednictvím platebního systému uvedeného v odst. 5.1. písm. a) není připsána na účet Poskytovatele služeb.

Příjemce je v případě reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v odst. 5.1. písm. a) Obchodních podmínek povinen Poskytovateli služeb poskytnout nezbytnou součinnost při vyřizování reklamace a doložit zejména potvrzení o provedené platební transakci, popř. jiné doklady nezbytné pro vyřízení reklamace.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran 

9.1. Příjemce nabývá právo uplatnit dárkový poukaz zaplacením celé ceny služeb. Ke zboží nabývá příjemce vlastnické právo zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.    Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky (včetně fotografií nabízených služeb) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky.

9.3.       Zákazník není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Poskytovatele služeb a který je v souladu s jejím určením.

9.4.       Poskytovatel služeb není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.5.  Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1.  Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.  Zákazník - fyzická osoba, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (adresní údaje), adresa elektronické pošty, případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.  Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem služeb, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytování služeb/smlouvy kupní nebo rezervace služeb, vedení uživatelského účtu, jakož i jejich použití pro obchodní a marketingové účely Poskytovatele služeb, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro účely, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků Poskytovatelem služeb (nevyloučil-li zákazník tuto možnost při registraci). Poskytovatel služeb je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka.

10.4.  Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce nebo rezervaci provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele služeb o změně ve svých osobních údajích.

10.5.  Zpracováním osobních údajů zákazníka může Poskytovatel služeb pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě společnosti a dále osob dopravujících zboží, osob, které se podílejí na poskytování služeb a produktů internetového obchodu Poskytovatele služeb; osob, které pro Poskytovatele služeb připravují tiskoviny a jiné materiály (například v souvislosti se zajištěním marketingových akcí); osob ověřujících důvěryhodnost a platební morálku zákazníka a osob vymáhajících pro Poskytovatele pohledávky nebudou osobní údaje Poskytovatelem služeb bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.                   

10.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.  Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli služeb odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Poskytovatele služeb, doručovací adresu Poskytovatele služeb uvedenou výše nebo na elektronickou adresu recepce@wellnessholesky.cz.

10.8.  V případě, že by se zákazník domníval, že Poskytovatel služeb nebo zpracovatel (čl. 10.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

§ požádat Poskytovatele služeb nebo zpracovatele o vysvětlení,

§ požadovat, aby Poskytovatel služeb nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel služeb nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel služeb nebo zpracovatel žádosti, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.9.  Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel služeb povinen tuto informaci předat. Poskytovatel služeb má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10.  Zákazník, nevyloučil-li tuto možnost při registraci, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem služeb na elektronickou adresu příjemce uvedenou při registraci. Souhlas s využitím emailové adresy zákazníka k zasílání obchodních sdělení Poskytovatelem služeb může zákazník kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu recepce@wellnessholesky.cz nebo na adresu sídla Poskytovatele služeb, popřípadě doručovací adresu uvedenou výše.

11. Dárkové poukazy

11.1.  Dárkový poukaz je označen kódem, dále je na něm vyznačena doba jeho platnosti a v případě listinného dárkového poukazu razítkem Poskytovatele služeb a podpisem osoby oprávněné zastupovat Poskytovatele služeb.

11.2.  Dárkový poukaz je zpravidla vydáván s dobou platnosti 12 měsíců od data jeho vystavení. Na žádost příjemce uplatněnou ve lhůtě původní platnosti poukazu Poskytovatel služeb prodlouží platnost dárkového poukazu nejvýše o 90 dní.

11.3.  Poskytovatel umožňuje příjemci změnu služeb poskytovaných na základě dárkového poukazu vystaveného pro konkrétní služby tak, že dárkový poukaz příjemce zruší a částku odpovídající ceně uhrazené příjemce za služby dle zrušeného dárkového poukazu promění příjemci na kredit ve výši uhrazené ceny služeb, který může příjemce vyčerpat u Poskytovatele služeb poskytnutím služeb dle jeho volby do výše kreditu.  Změna dárkového poukazu na saunovou noc je možná maximálně 24 hodin před začátkem akce.

11.4.  Ustanovení odst. 11.2. v části týkající se prodloužení platnosti dárkového poukazu, 11.3. a 11.5. v části týkající se zrušení provozovny Obchodních podmínek se nevztahuje na dárkové poukazy označené jako marketingové.

11.5.  Dárkový poukaz nelze směnit za peníze, resp. proplatit v penězích s výjimkou dle následující věty. V případě zrušení provozovny, na kterou byl platný dárkový poukaz Poskytovatelem služeb vystaven, popřípadě zrušení služby, která má být v souladu se smlouvou poskytnuta (dle dárkového poukazu) Poskytovatel služeb částku uhrazenou za služby dle dárkového poukazu vrátí zpět příjemci nebo vystaví dárkový poukaz na jiné služby v totožné hodnotě dle volby příjemce.

11.6.  Dárkové poukazy na finanční hodnotu není nutné uplatnit jednorázově (tj. vybrat celou částku). Příjemce si může založit Věrnostní kartu a čerpat služby Poskytovatele služeb do hodnoty dárkového poukazu postupně.

11.7.  Poskytovatel služeb nevystavuje duplikát Dárkového poukazu, a to ani v případě oznámení jeho ztráty či odcizení.

11.8.  Dárkový poukaz pozbývá platnosti bez náhrady, pokud není v době jeho platnosti, popřípadě prodloužené době platnosti dle odst. 11.2. těchto Obchodních podmínek, uplatněn (tj. nelze již čerpat služby ani jej směnit, proplatit za peníze).

12. Řešení sporů

12.1.  Případné spory vzniklé ze smlouvy o poskytování služeb/smlouvy kupní nebo v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

12.2.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb/smlouvy kupní je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

12.3.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi příjemcem/zákazníkem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a Poskytovatelem služeb ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené on-line.

12.4.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.

13. Závěrečná ustanovení

13.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb/smlouvou kupní anebo rezervací služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.  Poskytovatel služeb je oprávněn k poskytování služeb a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele služeb nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

13.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.4.  Smlouva o poskytování služeb/smlouvy kupní včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem služeb v elektronické podobě a není přístupná.

13.5.  Kontaktní údaje Poskytovatele služeb:

Wellness Holešky s.r.o.
Jablonského 639/4
Praha 7, PSČ 170 00
telefon: +420 608 877 604
email: recepce@wellnessholesky.cz 

 

13.6.Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. 12. 2023.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit