Obchodní podmínky

Wellness

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE VĚRNOSTNÍ KARTY

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z členství ve věrnostním programu spojeném s vydáním věrnostní karty (dále jen „věrnostní karta“) mezi společností Wellness Holešky s.r.o., Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7, IČ: 19916051, jako provozovatelem věrnostního programu věrnostní karty (dále jen „Společnost“) a zákazníkem, držitelem věrnostní karty (dále jen „Držitel“). Věrnostní program umožňuje Držitelům věrnostní karty nákup služeb a nápojů za zvýhodněné ceny.

1.2 Službami se rozumí poskytování wellness a relaxačních služeb v provozovně Společnosti.

1.3 Držitelem věrnostní karty může být plně svéprávná fyzická osoba nebo osoba právnická, která provede řádnou registraci a udělí souhlas s těmito obchodními podmínkami.

2. VĚRNOSTNÍ KARTA

2.1 Věrnostní karta funguje na principu kreditu (předplacené karty). Držitel na kartu vkládá finanční prostředky, ze kterých postupně platí jednotlivé využité služby v provozovně společnosti. Držitel je povinen vložené finanční prostředky vyčerpat, Společnost nevyčerpaný kredit nevrací. Vložený kredit je časově neomezený. 

2.2 Za stanovené využité služby a nápoje uhrazené věrnostní kartou zaplatí Držitel zvýhodněnou cenu, cenu nižší než je standardní ceníková cena. Ceny se řídí podle platného ceníku Společnosti. Platný ceník služeb je zveřejněn na web stránkách www.wellnessholesky.cz a na recepci Wellness Holešky.

2.3 Věrnostní karta se vydává zdarma a je plně přenosná. Držitel je povinen při každém vstupu do Wellness Holešky předložit originální věrnostní kartu. Fotokopie věrnostní karty, nebo fotografie karty uložena v mobilním telefonu či zaslaná emailem, nejsou akceptovány, neopravňují Držitele k čerpání výhod věrnostního programu.

2.4 Pro účely vydání věrnostní karty zákazník poskytne a udělí souhlas s využitím svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu (dále jen „údaje o Držiteli karty“). Je-li Držitelem věrnostní karty právnická osoba, sdělí obchodní firmu, IČ a dále osobní údaje o kontaktní osobě v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu. Zákazník je povinen uvádět údaje o Držiteli karty správně a pravdivě. V případě jakékoliv změny těchto údajů je Držitel věrnostní karty povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu osobně na provozovně společnosti, popřípadě elektronicky na emailové adrese: recepce@wellnessholesky.cz. Pro účely osobního oznámení změny údajů je Držitel věrnostní karty povinen prokázat Společnosti svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, při změně příjmení po uzavření manželství rovněž oddací list) a dále sdělením telefonního čísla a emailové adresy poskytnutých Společnosti v rámci údajů o Držiteli karty. Při elektronické komunikaci bude Držitel věrnostní karty vyzván k uvedení jeho jména a příjmení/obchodní firmy a kontaktních údajů (telefonní číslo a emailová adresa), které Držitel poskytl v rámci žádosti o vydání věrnostní karty. Následně mu bude na emailovou adresu uvedenou Držitelem v rámci žádosti o vydání věrnostní karty zaslán změnový formulář.

2.5 V případě ztráty anebo odcizení věrnostní karty je Držitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti osobně na provozovně společností anebo elektronicky na adrese: recepce@wellnessholesky.cz. Na žádost Držitele Společnost vystaví duplikát takové karty. Pro účely vystavení duplikátu věrnostní karty je Držitel povinen prokázat Společnosti svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, při změně příjmení po uzavření manželství rovněž oddací list) a dále sdělením telefonního čísla a emailové adresy poskytnutých Společnosti v rámci údajů o Držiteli karty, v opačném případě není Společnost povinna žádosti Držitele o vystavení duplikátu věrnostní karty vyhovět. Na základě žádosti a po ověření totožnosti Držitele, Společnost původní ztracenou anebo odcizenou. Věrnostní kartu zruší, a k účtu Držitele přiřadí vystavený duplikát věrnostní karty. Vystavení duplikátu věrnostní karty je zpoplatněno dle ceníku služeb Společnosti. Práva a povinnosti dle tohoto odstavce náleží kontaktní osobě, je-li Držitelem věrnostní karty právnická osoba.

2.6 Na žádost poskytne Společnost Držiteli věrnostní karty údaje o historii věrnostní karty anebo údaj o aktuálním zůstatku na věrnostní kartě (není-li tento údaj poskytnut v souvislosti s čerpáním služeb). Pro poskytnutí údajů je Držitel věrnostní karty povinen Společnosti prokázat svou totožnost způsobem stanoveným v odst. 2.5 těchto Obchodních podmínek. Práva a povinnosti dle tohoto odstavce náleží kontaktní osobě, je-li Držitelem věrnostní karty právnická osoba. Při elektronické komunikaci bude Držitel věrnostní karty vyzván k uvedení jeho jména a příjmení/obchodní firmy a kontaktních údajů (telefonní číslo a emailová adresa), které Držitel poskytl v rámci žádosti o vydání věrnostní karty. Následně mu budou na emailovou adresu uvedenou Držitelem v rámci žádosti o vydání věrnostní karty zaslány požadované údaje.

3. VKLAD NA VĚRNOSTÍ KARTU

3.1 Minimální vklad na věrnostní kartu činí 2000,- Kč (neplatí pro Partnerskou Infinit kartu, Klubovou Infinit kartu a v případě dle odst. 3.3 těchto Obchodních podmínek).

3.2 Vklad na věrnostní kartu lze provést v hotovosti nebo platební kartou, Flexi Pass CARD, Multis Pass CARD či Edenred Benefits kartou, přijímáme také poukázky Relax Pass, Focus Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass či Flexi pass, Unišeky, Unišeky+, Unišeky+ FKSP, Cadhoc, Edenred Multi, Edenred Sport&kultura, Edenred Compliments, jakož i dárkové poukazy, a dále lze vklad provést prostřednictvím Cafeterie BENEFITY anebo BENEFIT PLUS anebo prostřednictvím zaměstnavatele. 

3.3 V případě využití kreditu poskytovaného v rámci Cafeterie BENEFITY anebo BENEFIT PLUS či uplatnění dárkového poukazu v hodnotě vyšší než je cena hrazené služby, Společnost vystaví zákazníkovi tzv. „Infinit kartu pro hosty“, která funguje taktéž na principu kreditu (není nutné jednorázové vyčerpání) s vkladem odpovídajícím kreditu k využití. Infinit karta pro hosty neopravňuje jejího držitele k jakýmkoliv výhodám (zejména ke zvýhodněným cenám služeb). V případě následného vkladu v minimální výši dle odst. 3.1 těchto Obchodních podmínek, Společnost Infinit kartu pro hosty přemění na Infinit kartu s výhodami z toho plynoucími. Povinnosti upravené pro Držitele Infinit karty se na držitele Infinit karty pro hosty použijí přiměřeně.

3.4 Výši kreditu může klient zjistit na kterékoli pobočce, přes email a po přihlášení do klientské zóny na https://klientskazona.infinit.cz.

4. PRÁVA A POVINNOSTI DRŽITELE VĚRNOSTNÍ KARTY

4.1 Držitel věrnostní karty má právo využívat veškeré služby, které společnost nabízí.

4.2 Držitel věrnostní karty je povinen seznámit se s Návštěvním řádem Wellness Holešky a dodržovat jej. Návštěvní řád Wellness Holešky je k dispozici na provozovně společnosti.

4.3 Držitel věrnostní karty je povinen se v prostorech Společnosti chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující jeho bezpečnost i bezpečnost třetích osob. Držitel věrnostní karty bere na vědomí, že využívá služby výlučně na vlastní nebezpečí a že Společnost nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili Držitelé věrnostní karty vlastním jednáním, nedodržováním Návštěvního řádu Wellness Holešky či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců Společnosti, ani za úrazy způsobené Držitelům jinými osobami. Společnost všem Držitelům věrnostní karty před využitím služeb doporučuje zvážit jejich vhodnost s ohledem na jejich zdravotní stav, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem.

4.4 Držitel věrnostní karty odpovídá za škodu na majetku Společnosti způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním, a je tuto škodu povinen Společnosti bez zbytečného odkladu nahradit. Každá škoda na majetku či újma na zdraví bude Společností vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. Dále bude přivolána Městská policie či Policie ČR, a příp. záchranná služba. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů, ztráty a nálezy věcí jsou evidovány v knize ztrát a nálezů.

4.5 Do prostorů provozovny Společnosti je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně a jiné nebezpečné látky.

4.6 Držitel věrnostní karty je povinen dodržovat tyto Obchodní podmínky.

4.7 Držitel je povinen vyčerpat zůstatek kreditu na věrnostní kartě.

4.8 Držitel věrnostní karty, pokud vyčerpal kredit vložený na věrnostní kartu a nemá zájem využívat věrnostní program spojený s vydáním věrnostní karty, má právo požádat Společnost o zrušení věrnostní karty. Společnost žádost zpracuje a věrnostní kartu zdarma zruší v přiměřené lhůtě.

4.9 V případě, že Držitel kredit nevyčerpal, nelze věrnostní kartu zrušit. Žádosti o zrušení věrnostní karty s nevyčerpaným kreditem lze vyhovět jen ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, a to dle posouzení Společnosti. Na vrácení zůstatku kreditu v souvislosti se zrušením věrnostní karty není právní nárok. V případě, že Společnost žádosti o zrušení věrnostní karty dle tohoto odstavce vyhoví, je oprávněna požadovat úhradu administrativního poplatku souvisejícího s vyřízením žádosti.

5. INFORMACE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A UŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Podpisem listinného registračního formuláře dává Držitel věrnostní karty/kontaktní osoba (je-li Držitelem věrnostní karty právnická osoba) souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem vydání věrnostní karty. Poskytnutí osobních údajů uvedených v odst. 2.4 těchto Obchodních podmínek je podmínkou vydání věrnostní karty. Osobní údaje Držitele jsou zpracovávány po dobu členství Držitele věrnostní karty v rámci věrnostního programu spojeného s vydáním věrnostní karty, do odvolání souhlasu či jiného zániku oprávnění ke zpracování. Společnost může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Držitel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny orgánům státní správy. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, popřípadě v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci Společnosti a pověří-li tím zpracovatele, tak jeho zaměstnanci. Držitel bere na vědomí, že má práva dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EHS (nařízení GDPR).
 
5.2 Držitel věrnostní karty má možnost souhlas se zpracováním jeho osobních údajů udělit Společnosti za totožných podmínek za účelem zasílání obchodních sdělení a nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách. Souhlas může Držitel věrnostní karty udělit v registračním formuláři pro účely vydání věrnostní karty. Udělení souhlasu je dobrovolné. Takto udělený souhlas je považován za souhlas udělený dle podmínek tohoto článku.

5.3 Držitel bere na vědomí, že má právo:

i. požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, které se ho týkají; Držitel má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Společnost je povinna poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost Držitele je Společnost oprávněna požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

ii. na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracovávání doplnění neúplných osobních údajů;

iii. na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, anebo odvolá-li Držitel souhlas a neexistuje žádný další právní důvod prozpracování;

iv. na přenositelnost údajů; Držitel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva může účastník žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Společností jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

v. vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu; Pokud Držitel vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Společnost zpracování osobních údajů Držitele pro tento účel.

vi. podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména má-li Držitel pochybnosti o dodržování práv Společností, jakožto správcem osobních údajů);

vii. další práva plynoucí z právní předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

5.4 Držitel má právo svůj souhlas bezplatně a písemně kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese Společnosti anebo na emailové adrese: recepce@wellnessholesky.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho odvolání Držitelem. Odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů uvedených v odst. 2.4 těchto Obchodních podmínek Držitelem má za důsledek ukončení členství Držitele v rámci věrnostního programu a zrušení věrnostní karty ke dni účinnosti odvolání souhlasu. Společnost při odvolání souhlasu nevyčerpaný kredit na věrnostní kartě nevrací.

5.5 Společnost se zavazuje k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů Držitele.

5.6 Souhlas Držitele/kontaktní osoby (je-li Držitelem právnická osoba) s využitím jeho emailové adresy/telefonního čísla k zasílání obchodních sdělení Společnosti lze kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu recepce@wellnessholesky.cz anebo na adresu sídla Společnosti.


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tyto Obchodní podmínky anebo ceník služeb. Nové znění obchodních podmínek, jakož i nový ceník budou zveřejněny na webových stránkách Společnosti www.wellnessholesky.cz, a to nejméně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Držitel věrnostní karty je oprávněn v této lhůtě písemně vypovědět smluvní vztah se Společností s účinností ke dni doručení výpovědi Společnosti, nesouhlasí-li se změnami obchodních podmínek, popřípadě se změnami ceníku služeb. Pokud tak Držitel věrnostní karty neučiní, má se za to, že se změnami obchodních podmínek, resp. ceníku služeb souhlasí.

6.2 K mimosoudnímu řešení sporů z těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

6.3 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2023

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit